Документація Database Tour Зміст Індекс

Параметри запуску: Групові операції з текстовими полями

Початок Попередній Наступний

Цей розділ описує параметри командної строчки Database Tour, специфічні для групових операцій з даними в текстових полях. Цей тип командної строчки може використовуватися лише в Database Tour Pro.

Більш детальна інформація щодо щодо специфічних операцій з даними в текстових полях може бути знайдена тут.

Загальні правила написання командних строчок описано тут.

Перед тим, як ви почнете...

Досвідчені користувачі можуть побудувати потрібну командну строчку вручну, використовуючи специфікацію нижче. Але якщо ви початківець або просто хочете швидко побудувати командну строчку з базовими можливостями, використовуйте конструктор командних строчок Database Tour. Інтерфейс конструктора командних строчок дуже подібний до інтерфейса діалогу Групові операції з текстовими полями, але продукує командну строчку замість запуску реальної операції. Для генерації командної строчки за допомогою конструктора командних строчок використовуйте меню 'Інструменти | Генерація командної строчки | Групові операції з текстовими полями...'. У вікні 'Генерація командної строчки' вкажіть потрібні опції і клацніть OK. Після цього з'явиться нове вікно зі згенерованою командною строчкою. Скопіюйте її, підкоригуйте в разі потреби і використовуйте для викликів Database Tour з ваших власних програм, .bat-файлів і т.д.

Майте на увазі, що конструктор командних строчок не може згенерувати будь-яку командну строчку. Він створює лише базові командні строчки, що є достатнім у більшості випадків і є гарною стартовою точкою для побудови більш складної командної строчки. Згенеровану командну строчку можна легко видозмінити вручну для виконання більш складних задач.

Використання (специфікація):

Довгий (класичний) формат:
    dbtour.exe [/silent] </TextUtils> [/minimize] [/CloseWhenDone] [/CloseOnError] [/LogFile=LogFileName] [/AppendLog] [/UseParadoxPasswords=ParadoxPasswords] [/trim] [/capitalize] [/FirstToUpper] [/ToUpper] [/ToLower] [/ReplaceText=TextToBeReplaced] [/ReplaceWith=ReplacementText] [/ReplaceIgnoreCase] [/AddPrefix=Prefix] [/AddSuffix=Suffix] [/fields=Field1;Field2;...] [/DBInterface=ado|bde|interbase] [/DBKind=DBKind] [/DBDriver=DBDriver] [/DBUserName=UserName] [/DBPassword=Password] [/DB=DBName] [/TableName=TableName]
     
Скорочений формат (параметри командної строчки зібрані в один файл операцій):
    dbtour.exe [/silent] [/ParamsFile=ActionFileName]

Якщо в командній строчці присутній ключ/TextUtils, програма відкриє базу, вказану параметром /DB, потім відкриє таблицю, вказану параметром /TableName, і виконає над її текстовими полями операції, визначені іншими параметрами. Журнал виконання буде записано в файл, вказаний параметром /LogFile.

Приклади:

1. Відсікання ведучих та кінцевих пробілів та керуючих символів в текстових полях таблиці dBase
dbtour.exe /FieldUtils /CloseWhenDone /CloseOnError /DBInterface=ADO /DBDriver=dBase /DB=c:\MyDBFFolder /TableName=customer /trim /fields=LastName;FirstName

2. Заміна текста в таблиці Access
dbtour.exe /FieldUtils /CloseWhenDone /CloseOnError /DBInterface=ADO /DBDriver=ACCESS /DB=c:\MyData\Genealogy.mdb /TableName=ADDR /fields=Address1 "/ReplaceText=Mark Tweine street," "/ReplaceText=Mark Tweine str.," /ReplaceIgnoreCase

3. Те саме, що і в попередньому, але з використанням файла операцій
dbtour.exe "/ParamsFile=C:\DBTourStartParameters.txt"

Вміст файла c:\DBTourStartParameters.txt повинен бути приблизно таким:

 

;action
/FieldUtils

;options

/fields=Address1
/ReplaceText=Mark Tweine street,
/ReplaceWith=Mark Tweine str.,
/ReplaceIgnoreCase


;target definition
/DBInterface=ADO
/DBDriver=Access
/DB=c:\MyData\Genealogy.mdb
/TableName=ADDR

Опис параметрів:

Параметр Опис
/TextUtils Вказує програмі на необхідність виконати групові операції з текстовими полями.
/silent Цей ключ запускає програму в так званому "тихому" режимі, без будь-яких вікон. При використанні опції /ParamsFile ключ /silent повинен бути поза файлом параметрів. Database Tour повертає код виходу 0 в разу успішного відпрацювання, 1 в разі некоректної командної строчки і 2 у випадку помилок виконання. Увага! В цьому режимі немає запиту підтвердження на перезапис існуючих файлів та інших попереджень.
/ParamsFile Вказує назву файла операцій, який включає параметри командної строчки (один параметр на строчку). Строчки, що починаються на крапку з комою, вважаються коментарем і ігноруються програмою. Допускаються пусті строчки. При використанні цього параметру в командній строчці не повинно бути інших параметрів, окрім ключа /silent. Якщо назва файлу містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Див. приклад 3.
/UseParadoxPasswords Розділений крапкою з комою список паролів для таблиць Paradox (лише для підключень BDE).
/DB Вказує назву цільової бази даних (бази даних, в якій необхідно виконати групові операції з текстовими полями). Це може бути назва файлу, назва теки, назва джерела даних ODBC, назва аліасу BDE або строчка підключення ADO. Якщо назва містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Якщо назва бази є строчкою підключення ADO з лапками всередині, потрібно використовувати скорочений формат командної строчки (з використанням файла параметрів).
/DBInterface Вказує інтерфейс для роботи з базами даних (движок баз даних), що буде використовуватися для відкриття бази даних. Можливі значення: ADO, BDE, INTERBASE. Якщо не вказано, використовується ADO.
/DBKind

Вказує вид бази даних. Можливі значення: FOLDER, FILE, DSN, CONSTR; останній варіант можна використовувати лише для підключень ADO. Якщо не вказано, програма спробує визначити це автоматично.

Замість використання цього параметра можливо використовувати префікс, що вказує тип бази даних (файл, тека, DSN, строчка підключення), в параметрі /DB. Префікс повинен братися в квадратні дужки <>. Можливі значення: <FILE>, <FOLDER>, <DSN>, <CONSTR>. Рекомендується брати весь параметр в лапки у таких випадках. Див. приклад 9.

/DBDriver Вказує драйвер бази даних. Приклади можливих значень: ACCESS, DBASE, INTERBASE, FIREBIRD, ORACLE, SQL SERVER і т.д. Якщо не вказано, програма спробує визначити це автоматично. Якщо назва драйвера містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/DBUserName Вказує ім'я користувача бази даних. Якщо ім'я користувача містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/DBPassword Вказує пароль бази даних. Якщо пароль містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/TableName Вказує ім'я таблиці, для якої повинні бути виконані операції з текстовими даними. Якщо ім'я містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/CloseWhenDone Вказує програмі автоматично закритися після успішного виконання. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма автоматично закривається в будь-якому разі.
/CloseOnError Вказує програмі автоматично закритися у випадку помилок виконання. Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма автоматично закривається в будь-якому разі.
/minimize Програма запускається в мінімізованому вікні. Вікно відновлюється до нормального стану у випадку помилки або після закінчення виконання (якщо опція /CloseWhenDone не використовується). Ця опція ігнорується в "тихому" режимі, коли програма працює без жодних вікон.
/LogFile Вказує назву файла для запису журналу операцій. Якщо назва файлу містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/AppendLog Вказує, що журнал операцій повинен записуватися в кінець файла із збереженням попереднього вмісту файла. Якщо цей ключ опущено, існуючий журнал операцій буде повністю перезаписано.
/trim Вказує програмі відсікти лідуючі та кінцеві пробіли та керучі символи з даних полів таблиці, визначеної параметром /TableName.
/capitalize Вказує програмі конвертувати перший символ кожного слова до верхнього регістру в даних полів таблиці, визначеної параметром /TableName.
/FirstToUpper Вказує програмі конвертувати перший символ до верхнього регістру в даних полів таблиці, визначеної параметром /TableName.
/ToUpper Вказує програмі конвертувати до верхнього регістру дані полів таблиці, визначеної параметром /TableName.
/ToLower Вказує програмі конвертувати до нижнього регістру дані полів таблиці, визначеної параметром /TableName.
/ReplaceText Вказує фрагмент тексту, який повинен бути замінений у даних полів таблиці, визначеної параметром /TableName. Зауважте, що заміна текстових фрагментів робиться після всіх інших дій, вказаних у командній строчці. Якщо текст містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки.
/ReplaceWith Вказує текст для заімни. Якщо текст містить пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Якщо цей параметр опущено, то в якості текста для заміни береться пуста строчка (тобто всі текстові фрагменти, визначені параметром /ReplaceText, будуть замінені пустими строчками, або, простіше кажучи, будуть вилучені).
/ReplaceIgnoreCase При використанні цього ключа при пошуку тексту для заміни не буде враховуватися регістр символів.
/AddPrefix Вказує текстову константу для додавання на початку тексту.
/AddSuffix Вказує текстову константу для додавання в кінці тексту.
/fields Вказує імена полів, в яких потрібно виконувати вказані в командній строчці операції. Імена повинні бути розділені крапкою з комою. Якщо імена містять пробіли, весь параметр повинен братися в лапки. Якщо цей параметр опущено, будуть опрацьовані всі текстові поля.