Linia poleceń

W Database Tour Pro najważniejsze operacje, takie jak eksportowanie danych, wykonywanie zapytań itp., można wykonać za pomocą wiersza poleceń. W trybie wiersza poleceń możliwa jest praca ze wszystkimi opcjami dostępnymi w GUI.

Czasami wiersz poleceń ma bardzo dużą liczbę opcji, co jest niewygodne w obsłudze. Alternatywnie wszystkie opcje można umieścić w jednym pliku akcji. Pliki akcji można wykonać z wiersza poleceń lub z GUI. Zapisuj często używane operacje na bazie danych w różnych plikach akcji i wykonuj je, kiedy tylko potrzebujesz.

Zarówno wiersz poleceń, jak i plik akcji mogą zawierać zmienne środowiskowe. Poprawia to elastyczność i daje możliwość ponownego wykorzystania kodu.

Przykłady linii poleceń

Eksport danych

Eksportowanie tabeli z pliku .mdb do pliku .html

dbtour.exe /export /SrcDBPassword=leo12 "/SrcDB=c:\my db\stores.mdb" "/SrcTableName=price" "/TrgDB=c:\my db\price.html"

Eksportowanie wszystkich tabel z pliku .accdb do plików .xlsx w trybie cichym

dbtour.exe /silent /export /SrcDBPassword=leo12 "/SrcDB=c:\my db\stores.accdb" "/SrcTableName=*" "/TrgDB=c:\my db\" "/TrgTableName=*.xlsx"

Eksportowanie listy tabel z bazy danych PostgreSQL do bazy danych Access. Lista mapowań tabel źródło-cel jest określona w osobnym pliku. Plik docelowej bazy danych musi istnieć.

dbtour.exe
/export /ExportType=DATABASE /ExportMode=REPLACE+INSERT /MemorySaving /UseSQLParameters /TrimTrailingSpaces /OpenTarget "/TableMappingsFile=C:\Access Databases\TableMappings-Daily-Export.xml" /SrcDBInterface=firedac /SrcDBKind=DSN /SrcDBDriver=POSTGRESQL /SrcServer=dwh.databasetour.com /SrcPort=5432 /SrcDBUserName=dwh /SrcDBPassword=ght76_LP@ /TrgDBInterface=ado /TrgDBKind=FILE "/TrgDBDriver=Microsoft Access" "/TrgDB=C:\Access Databases\dwh_extract.mdb"

Eksportowanie danych za pomocą pliku operacji

dbtour.exe "/ActionFile=c:\My Action Files\export-postgres-to-firebird.txt"

Operacje wsadowe z danymi tekstowymi

Zamiana tekstu w tabeli Access

dbtour.exe /FieldUtils /CloseWhenDone /CloseOnError /DBInterface=ADO /DBDriver=ACCESS /DB=c:\MyData\Genealogy.mdb /TableName=ADDR /fields=Address1 "/ReplaceText=Mark Tweine street," "/ReplaceText=Mark Tweine str.," /ReplaceIgnoreCase

Otwieranie baz danych, wykonywanie skryptów SQL, otwieranie raportów

Otwarcie folderu z plikami DBF i otwieranie tabeli dBase

dbtour.exe /opendb /DBInterface=ADO /DBDriver=dBase /DBKind=FOLDER "/DB=c:\MyData" "/TableName=customer.dbf"

Otwarcie bazy danych Interbase, wykonywanie skrypta SQL, i zamknięcie programu

dbtour.exe /opendb /CloseWhenDone /DBInterface=INTERBASE /DBDriver=INTERBASE /DBKind=FILE "/DB=MyServerName:D:\CommonData\News.gdb " /DBUserName=JohnM /DBPassword=qazwsx78 /SQLFile=d:\MyScripts\CheckData.sql /ExecuteQuery

Budowanie linii poleceń

Dużą zaletą jest to, że linia poleceń może być generowana automatycznie za pomocą GUI.

Budowanie linii poleceń dla eksportowania danych:

Budowanie linii poleceń dla eksportowania danych

Budowanie linii poleceń dla operacji wsadowych z polami tekstowymi:

Budowanie linii poleceń dla operacji z polami tekstowymi

Więcej zrzutów ekranu...