Eksport i import danych

W Database Tour możesz wyeksportować dane do:

  • nowej lub istniejącej tabeli lub tabel w tej samej bazie danych.
  • nowej lub istniejącej tabeli lub tabel w innej bazie danych dowolnego obsługiwanego typu, na przykład Access, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, SQLite, Firebird itp.
  • pliku (plików) typu tekst, CSV, HTML, Excel (xls, xlsx), dBase (dbf), SYLK, RTF, XML, Word, skrypt SQL.
  • obrazów oraz innych oddzielnych plików z pól BLOB.

Duża ilość definiowanych parametrów exportu pozwala na całkowita jego kontrolę. Przy eksporcie do formatów HTML, PDF, XLX i RTF można eksportować wszystkie graficzne obrazy z tabeli żródłowej, a także formatowanie tekstu.

Mapowania pól przy eksporcie i imporcie mogą być zapisane do pliku i ładowane z pliku. Jest możliwe użycie pól obliczanych.

Eksportowanie danych możesz wykonywać używając predefiniowanych parametrów startowych (tylko Database Tour Pro).

Eksport do bazy danych

Można eksportować dane nie tylko do wielu formatów plików, ale również do dowolnej relacyjnej bazy danych. To może być eksport z Access do SQL Server, z Interbase do Oracle, z CSV do PostgreSQL oraz inna kombinacja baz danych.

Eksport do bazy danych (na przykładzie eksportu do SQL Server)

Eksport kilku tabel

W ciągu zaledwie kilku kliknięć można łatwo eksportować wybrane tabeli od razu. Domyślnie eksport odbywa się zgodnie ze schematem 'jedna tabela - jeden plik (tabela)'.

Eksport kilku tabel

Eksport wszystkich wybranych tabel do jednego pliku (tabeli) jest również możliwy.

Eksport kilku tabel do jednego pliku

Eksport kilku tabel do jednego pliku

Mapowanie pól

Przed eksportem danych możesz określić mapowania pól źródło-cel.

Podczas kopiowania danych z jednej bazy danych do drugiej ten interfejs zapewnia jeszcze więcej korzyści:

  • Dla większości baz danych to narzędzie eksportu jest w stanie konwertować typy kolumn źródłowych na typy kolumn docelowych, jak widać w przykładzie eksportu z Access do PostgreSQL na zrzucie ekranu.
  • Możliwość określenia pełnych specyfikacji kolumn docelowych.
  • Jeśli tabela docelowa już istnieje, odpowiednie ostrzeżenia są wyświetlane dla tabeli i nazw kolumn docelowych.

Mapowanie pól (na przykładzie eksportu z Access do Oracle)

Oprócz fizycznych pól bazy danych, możesz dodać oraz pola obliczone.

Eksportowanie pól obliczonych

Eksport obrazów i BLOBów

Program może automatycznie zidentyfikować najbardziej znane typy obrazów (JPG, PNG, GIF, BMP, ICO) w polach BLOB bazy danych źródłowej i eksportować je, na przykład, do HTML, PDF lub RTF. Potrafi także konwertować format obrazu w locie.

Eksport obrazów

Dane z pól BLOB, CLOB oraz innych mogą być eksportowane do pojedynczych plików, binarnych lub tekstowych.

Eksport BLOBów

Eksport obrazów do formatu HTML

Eksport do HTML za pomocą szablonu

Użycie szablonu HTML umożliwia producing bardzo zoptymalizowanego pliku, który może być używany bezpośrednio na twojej stronie internetowej bez dalszego dostosowywania.

Eksport do HTML za pomocą szablonu

Eksport z zachowanym formatowaniem

Bieżące formatowanie kolumn tabeli może być kopiowane do pliku docelowego przy eksporcie do HTML, Excel (XLSX), PDF lub RTF.

Eksport z zachowanym formatowaniem

Dialog eksportu

Dialog exportu pozwala wybrać format wyjściowy i określić wiele opcji eksportowych, wspólnych lub specyficznych dla wybranego formatu docelowego.

Dialog eksportu (na przykładzie eksportu do HTML)

Import danych

Program pozwala importować dane do otwartej bazy danych z zewnętrznej tabeli lub kwerendy. Przy imporcie można zdefiniować odpowiedniość pól oraz wiele innych parametrów.

Dialog importu danych

Zobacz także dokumentację dotyczącą eksportu:

Eksportowanie danych

Rozwiązania typowych zadań

U nas istnieje oraz tańsze narzędzie eksportu baz danych: Exportizer Pro.