Główne cechy: Eksport i import danych

W Database Tour możesz wyeksportować dane do:

  • nowej lub istniejącej tabeli lub tabel w tej samej bazie danych.
  • nowej lub istniejącej tabeli lub tabel w innej bazie danych dowolnego obsługiwanego typu.
  • oddzielnego pliku lub oddzielnych plików. Może to być dokument tekstowy, CSV, Excel, HTML, skrypt SQL oraz inne formaty.

Duża ilość definiowanych parametrów exportu pozwala na całkowita jego kontrolę. Przy eksporcie do formatów HTML, PDF, XLX i RTF można eksportować wszystkie graficzne obrazy z tabeli żródłowej, a także formatowanie tekstu.

Mapowania pól przy eksporcie i imporcie mogą być zapisane do pliku i ładowane z pliku. Jest możliwe użycie pól obliczanych.

Eksportowanie danych możesz wykonywać używając predefiniowanych parametrów startowych (tylko Database Tour Pro).

Eksport obrazów i BLOBów

Eksport obrazów do formatu HTML

Program może automatycznie zidentyfikować najbardziej znane typy obrazów (JPG, PNG, GIF, BMP, ICO) w polach BLOB bazy danych źródłowej i eksportować je, na przykład, do HTML, PDF lub RTF. Potrafi także konwertować format obrazu w locie.

Dane z pól BLOB, CLOB oraz innych mogą być eksportowane do pojedynczych plików, binarnych lub tekstowych.

Eksport do HTML za pomocą szablonu

Eksport do HTML za pomocą szablonu

Użycie szablonu HTML umożliwia producing bardzo zoptymalizowanego pliku, który może być używany bezpośrednio na twojej stronie internetowej bez dalszego dostosowywania.

Eksport kilku tabel do jednego pliku

Eksport kilku tabel do jednego pliku

W ciągu zaledwie kilku kliknięć można łatwo eksportować wybrane tabeli do jednego pliku docelowego. Eksport wybranych tabel po jednej tabeli dla każdego pliku jest również możliwy.

Eksport z zachowanym formatowaniem

Eksport z zachowanym formatowaniem

Bieżące formatowanie kolumn tabeli może być kopiowane do pliku docelowego przy eksporcie do HTML, Excel, PDF lub RTF.

Dialog eksportu

Dialog eksportu (na przykładzie eksportu do HTML)

Dialog exportu pozwala wybrać format wyjściowy i określić wiele opcji eksportowych, wspólnych lub specyficznych dla wybranego formatu docelowego.

Eksport do bazy danych

Eksport do bazy danych (na przykładzie eksportu do SQL Server)

Można eksportować dane nie tylko do wielu formatów plików, ale również do dowolnej relacyjnej bazy danych. To może być eksport z Access do SQL Server, z Interbase do Oracle, z CSV do PostgreSQL oraz inna kombinacja baz danych.

Mapowanie pól

Mapowanie pól (na przykładzie eksportu z Access do Oracle)

Przed eksportem danych możesz określić mapowania pól źródło-cel. Tutaj do pól bazy danych możesz dodać oraz pola obliczone.

Import danych

Dialog importu danych

Program pozwala importować dane do otwartej bazy danych z zewnętrznej tabeli lub kwerendy. Przy imporcie można zdefiniować odpowiedniość pól oraz wiele innych parametrów.